Appèls van wetenschappers en artsen


Al enkele decennia zijn er wereldwijd groepen van wetenschappers en artsen die hun verontrusting uiten en aan de bel trekken. Het meest bekende is het EMF Scientist Appel dat door 244 wetenschappers uit 41 landen is ondertekend. Deze wetenschappers hebben gezamenlijk meer dan 2.000 studies gepubliceerd met betrekking tot de biologische en gezondheidseffecten van straling afkomstig van mobiele telefoons, zendmasten WiFi en 5G.

2002 - 2013 Het "Freiburger appell"

Al in 2002 zijn artsen in Duitsland verontrust over een dramatische toename van chronische klachten en constateren een "meer dan toevallige" samenhang met de installatie van zendmast in de buurt bij het ontstaan van deze klachten. Een groep van meer dan duizend artsen ondertekent het Freiburger Appell. In hun oproep valt te lezen "

Steeds vaker heeft onze therapeutische bemoeienis geen resultaat omdat de constante blootstelling aan gepulste microgolven de genezing verhindert. We voelen ons verplicht deze observaties in de openbaarheid te brengen temeer daar officiële instanties het gevaar van straling als "rein hypothetisch" beschouwen.

In 2012 wordt het Appel bijgewerkt aan de hand van nieuwe wetenschappelijke bevindingen. Bij de publicatie op 1 maart 2013 hebben bijna 3000 Artsen het appel ondertekend !
Website Freiburger Appell
Lees het originele 2002 Appell
Lees het vernieuwde 2012 Appell

2007 Het competentie initiatief

Een Appel genaamd: "Die Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie" werd in 2007 opgericht door Prof. Dr. phil. Karl Richter en Dr. med. Markus Kern in Kempten (Allgäu). Daarnaast behoren ook Prof. Dr. med. Karl Hecht en Dr. med. Hans-Christoph Scheiner tot de deelnemers. Ze documenteren wetenschappelijke bevindingen op gebied van radiofrequente straling en publiceren die. Hun bevindingen worden echter genegeerd en niet vermeld in de geschriften van officiële organen zoals de DMF die de Duitse regering adviseert. De competentie groep publiceerde een serie brochures "Effects of Wireless Communication Technologies".
Lees hier de brocures

2011 WHO

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft elektromagnetische straling in 2011 ingedeeld in categorie 2B: mogelijk kankerverwekkend (in deze categorie zitten o.a. ook lood uit benzine, insectenspray DDT en chloroform).

2015 - 2018 EMF Scientist Appel (internationaal)

Op 11 mei 2015 heeft een groep van 190 internationale wetenschappers zich verenigd in het EMF Scientist Appel en de Verenigde naties en WHO opgeroepen om de blootstellingslimieten te verlagen en te zorgen voor betere bescherming tegen straling. Dit appèl is in 2018 vernieuwd en door 244 wetenschappers uit 41 landen ondertekend.
De wetenschappers die het verzoek hebben ondertekend zijn alle werkzaam op het gebied van "gezondheid en straling" en hebben gezamenlijk meer dan 2.000 studies gepubliceerd met betrekking tot de biologische of gezondheidseffecten van deze straling. Ze zijn verontrust over de hoge blootstellingslimieten die worden geadviseerd door internationale adviesorganen, en pleiten voor veel strengere regelgeving en bescherming op het gebied van elektromagnetische velden (EMF) en draadloze technologie in verband met de snel toenemende risico's voor de bevolking.

Website EMF Scientist Appel
Lees Internationale verklaring in Brussel 2015
Lees origineel Appel

2017 Het 5G Space Appeal (Europa)

Op 13 september 2017 heeft een groep van 186 wetenschappers uit 36 landen in een dringend verzoek de Europese Unie gewaarschuwd voor de gevaren van 5G. Daarin schrijven ze dat met de volgende generatie draadloze technologie de straling van elektromagnetische velden exponentieel zal toenemen. Zij verzoeken de EU om te stoppen met 5G totdat onafhankelijk is vastgesteld dat dit niet schadelijk is. Daarnaast willen ze dat de Resolutie van de Raad van Europa gevolgd wordt en vragen zij om een onafhankelijke werkgroep om de gezondheidseffecten te her-evalueren, om de lobby van de telecom industrie te weren en om bedrade digitale netwerken te implementeren (in plaats van draadloze netwerken).
Website met het Appel
Lees PDF (NL)
Lees het Moratorium (Eng)

Wat is het antwoord van de EU hierop?

In haar antwoord op de ondertekenaars van het 5G Appeal schreef de kabinetschef van de Europese commissaris voor Volksgezondheid dat de toepassing van het voorzorgsbeginsel op 5G 'een te drastische maatregel lijkt'. 'We moeten eerst kijken hoe deze nieuwe technologie zal worden ingezet en hoe het wetenschappelijk bewijs zal evolueren', klonk het. Ook liet de EU weten dat ze bij haar beslissingen zal uitgaan van de richtlijnen van het ICNIRP
Bron: De Groene: bellen-schaadt-cellen