Gezondheidsrisico en veiligheidslimieten

Dit hoofdstuk gaat over " kan het kwaad" en hoeveel meer moeten we nog weten? Waar ligt de limiet (wat betreft blootstelling) en welke biologische effecten zien we (ver) onder de huidige blootstellingslimiet?

Is 5G gevaarlijk?

Het standpunt van de Nederlandse gezondheidsraad is:

Blootstelling aan teveel EM velden kan schadelijke effecten veroorzaken. Maar als we binnen de gestelde veiligheidslimieten blijven dan ondervinden we daarvan - voor zover uit onderzoek bekend - geen permanente gezondheidsschade.

Maar klopt dat wel? Mede gezien het feit dat Nederland de hoogste blootstellingslimieten ter wereld hanteert, terwijl veel landen hun limieten al drastisch hebben verlaagd.

Artikel in "The Lancet" (2018)

The Lancet is een toonaangevende wetenschappelijk blad op het gebied van gezondheid. In 2018 verschijnt een alarmerend artikel over de wereldwijde toename van elektromagnetische vervuiling waaronder 5G. Het artikel schetst de (experimenteel bewezen) gezondheids effecten en eindigt met "Deze bevindingen verdienen dringend aandacht". Een kort uittrekstel:
De afgelopen twee decennia zien we een ongekende menselijke blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische straling vanaf de conceptie tot aan de dood. Bewijs van de effecten ervan op het centrale zenuwstelsel, inclusief veranderde neuro-ontwikkeling en een verhoogd risico op sommige neurodegeneratieve ziekten, is een grote zorg gezien de gestage toename van hun incidentie. Er bestaat bewijs voor een verband tussen neurologische ontwikkelings- of gedragsstoornissen bij kinderen en blootstelling aan draadloze apparaten. Experimenteel bewijs, zoals de Yale-bevindingen, tonen aan dat prenatale blootstelling structurele en functionele veranderingen in de hersenen kan veroorzaken die verband houden met ADHD-achtig gedrag. Chronische blootstelling is in verband gebracht met verhoogde oxidatieve stress en DNA-schade en het risico op kanker Laboratoriumstudies, waaronder grote knaagdierstudies van het Amerikaanse National Toxicology Program en het Ramazzini Institute in Italië, bevestigen deze biologische en gezondheids effecten.

Bron: "Planetary electromagnetic pollution" (Volume 2, Issue 12, December 01, 2018) Lees: https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext

Er wordt al decennia lang onderzoek gedaan naar de effecten van straling. Meer dan 10 jaar geleden schreef Dr. Ir. Michiel Haas (*1) :

"Al vanaf "lage" blootstellingswaarden zijn biologisch effecten meetbaar zoals DNA breuken, een blijvend effect op het elektrische signaal in de hersenen (zichtbaar op EEG monitor), effect op de celcommunicatie, ontregeling van de calciumkanalen in de cellen en het doorbreken van de hersen-bloed barrière. Veel van deze effecten zullen zich pas op de langere termijn uiten in de vorm van chronische vermoeidheid, kanker en andere degeneratieve ziektes. Uit het Duitse Naila onderzoek blijkt dat mensen 3 keer vaker kanker krijgen wanneer ze binnen een straal van 100 meter van een zendmast wonen. Dit effect wordt pas 5-10 jaar na ingebruikname van de zendmast vastgesteld !"

Bron: Dr. Ir. Michiel Haas "Elektrostress en gezondheid". Website: https://elektrostress-gezondheid.nl/
Sinds 2011 beschrijft ook de Wereld Gezondheidsraad (WHO) mobiele straling als "mogelijk kankerverwekkend". Inmiddels (2020) zijn er duizenden studies over de effecten van straling beschikbaar, variërend van het effect op lichaamscellen tot epidemiologische onderzoek met grote groepen mensen. Vele daarvan tonen effecten en permanente beschadigingen aan ver beneden de veiligheidslimieten die we in NL hanteren.

Weten we inmiddels genoeg?

Gevaar voor de gezondheid heeft ook te maken met de "limieten" die je stelt aan de maximale hoeveelheid straling waaraan mensen mogen worden blootgesteld. Wat dat betreft hanteert de Nederlandse overheid de hoogste blootstellinglimiet ter wereld! Ter vergelijking: De toegestane limiet in Rusland en China is 10 keer lager, en die in Oostenrijk is 100 keer lager dan bij ons.
Stel dat je weet dat 25% van de mensen die elke dag twee big Mac's eten na 6 maanden suikerziekte ontwikkelen. En de gezondheidsraad zegt: "We kunnen nog geen maatregelen nemen en de limieten nog niet bijstellen want we weten nog niet precies hoe die suikerziekte ontstaat, wanneer die ontstaat en bij wie die ontstaat. Hoe logisch is dat?
Toch worden dit soort argumententen steeds weer gebruikt. Want inmiddels gaat niet meer om wetenschappelijk bewijs maar om economische belangen. Qua investering en verdienmodel zijn er honderden miljarden euro's gemoeid met het 5G netwerk. De adviescommissies die hiervoor in het leven worden geroepen bestaan meestal voor 50% of meer uit wetenschappers die financieel gelieerd zijn aan Telecom industrie. De rapportages die door deze adviesorganen worden opgesteld ondervinden veel kritiek uit wetenschappelijke kring. Want ze kijken meestal alleen naar het effect van kortdurende bestraling gedurende 6-30 minuten. Of ze kijken alleen de effecten van de warmte die de bestraling veroorzaakt terwijl inmiddels uitputtend is aangetoond dat ook straling die nauwelijks warmte opwekt schadelijk is. In deze advies rapporten worden diverse langdurige onderzoeken soms domweg ontkend met redenen die te droef zijn voor woorden. Dat doet denken aan de schadelijke effecten van nicotine, van asbest, en de opwarming van de aarde. Ook daarover verschenen diverse alarmerende rapporten, tientallen jaren voordat algemeen werd erkend het desastreuze gevolgen kan hebben.

Verder in dit hoofdstuk:
* Een overzicht van de internationale limieten wat betreft blootstelling aan straling
* Een kort overzicht van biologische effecten bij een bepaalde hoeveelheid straling